Privacy policy
Due to the fact that Trodu.com is created by a Polish company, the applicable privacy policy are in Polish language. Click here to read it in English translation.

Polityka Prywatności serwisu Trudo.pl (ostatnia zmiana dnia 7.06.2012 r.)


Polityka prywatności portalu Trudo.pl (zwany dalej: Trudo.pl) została stworzona w celu wyjaśnienia zasad, jakie są stosowane przy gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych osobowych użytkowników portalu.

I. Administrator danych osobowych

§1

Administratorem danych osobowych jest Visual Technologies z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim ul. Czeska 11c/3 identyfikująca się NIP 854-194-40-53, REGON 320104571.

II. Dane osobowe

§2

Wszystkie dane osobowe użytkowników podawane w procesie rejestracji są należycie oraz starannie przechowywane w bazie danych serwisu. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.

Zgoda użytkowników stanowi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych niezbędnych dla realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora.

§3

Administrator oświadcza, iż nie udostępnia, ani nie sprzedaje danych osobom trzecim, bez zgody samych użytkowników.
Administrator umożliwia użytkownikom aktualizacje danych.

§4

Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania danych użytkownika w następujących przypadkach:
- jeżeli użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec administratora, do czasu ich uregulowania,
- jeżeli użytkownik naruszył postanowienia regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, do czasu wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ustalenia zasad odpowiedzialności.

§5

Dane osobowe podawane przez użytkownika w procesie rejestracji są wykorzystywane w celach:
- kontaktu z użytkownikiem w ramach usług świadczonych przez firmę Visual Technologies i Trudo.pl
- prowadzenia księgowości,
- przesyłania użytkownikowi zamówionych powiadomień o zmianach w serwisie i jego kategoriach.
Powiadomienia będą rozsyłane jedynie do tych użytkowników, którzy wyrażą chęć ich otrzymywania podczas rejestracji lub po niej.

§6

Firma oświadcza, iż dane użytkownika mogą być udostępniane organom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku o przekazaniu danych użytkownik nie będzie informowany.

III. Prawa i obowiązki Użytkownika

§7

Rejestracja
Użytkownikami w rozumieniu niniejszego regulaminu są osoby fizyczne które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
W celu dokonania rejestracji, użytkownicy powinni wypełnić formularz rejestracyjny, podając następujące dane: login, adres e-mail, oraz hasło. Firma Visual Technologies ma prawo do zmiany formularza rejestracji bez zgody zarejestrowanych użytkowników.
Po rejestracji, jeśli użytkownik chce otrzymywać powiadomienia na SMS, powinien podać również swój nr telefonu.
W celu dokonania rejestracji użytkownik wybiera nazwę użytkownika. Niniejsza nazwa nie może naruszać praw osób trzecich ani zawierać treści niezgodnych z prawem, z regulaminem lub też powszechnie uznawanych za obraźliwe. Jeżeli nazwa użytkownika zostanie uznana za niezgodną z obecną polityką prywatności lub też złamie zasady regulaminu, zostanie automatycznie zmieniona na inną. Użytkownik jeżeli nie wyrazi zgody na posługiwanie się zmienioną nazwą jego konto zostanie wyłączone i dostęp do serwisu zablokowany.
Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła do konta w serwisie oraz ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz firmy Visual Technologies za wszelkie działania lub zaniechania związane z korzystaniem ze swojego konta.

§8

Firma Visual Technologies zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych użytkowników w trakcie oraz po zakończeniu procesu rejestracji. Firma Visual Technologies jednocześnie informuje, iż pozytywne zakończenie procesu rejestracji, może być powiązane z brakiem wątpliwości co do powyższych danych. Firma Visual Technologies nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które podają w ramach swoich kont użytkownicy serwisu.

§9

Pozytywne zakończenie procesu rejestracji skutkuje przesłaniem potwierdzenia na adres e-mail, podany przez użytkownika podczas rejestracji. Potwierdzenie zawiera link, którym użytkownik dokonuje aktywacji swojego konta.

§10

Otrzymanie przez użytkownika określonego powyżej potwierdzenia oznacza, iż pomiędzy Firmą Visual Technologies a użytkownikiem została zawarta umowa o świadczenie usług dostępnych na stronie Trudo.pl, zgodnie z postanowieniami oraz warunkami niniejszej Polityki Prywatności serwisu.

§11

Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania swojego konta w zakresie danych wskazanych powyżej, bezpośrednio poprzez swoje konto na Trudo.pl w przypadku ich zmiany.

§12

Użytkownik ma prawo do posiadania tylko jednego konta. Użytkownik nie ma prawa ani do odpłatnego ani do nieodpłatnego odstąpienia konta osobie trzeciej ani do zmiany swojej nazwy użytkownika podanej w trakcie procesu Rejestracji.

§13

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Użytkownik może odstąpić od umowy jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

a. Użytkownik od momentu zawarcia umowy nie skorzystał z żadnej usługi oferowanej przez Trudo.pl
b. Złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej, wysyłając je na adres email kontakt@trudo.pl z adresu z którego nastąpiło założenie konta.

§14

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka ("cookies"), które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Cookies to pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania informacji na Twoim komputerze. Pliki te nie są szkodliwe ani dla Ciebie, ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy nie wyłączanie obsługi cookies w przeglądarkach. Jednocześnie nie odpowiadamy za stosowanie cookies przez inne strony internetowe dostępne dla użytkowników dzięki pojawiającym się na Trudo.pl reklamach lub banerach reklamowych, które mogą również korzystać z funkcjonalności cookies, jednakże my jako twórcy serwisu nie będziemy mieli dostępu do tych danych ani kontroli nad nimi.

W celu wyświetlania reklam w trakcie Twojej wizyty w naszej witrynie korzystamy z usług zewnętrznych firm reklamowych (m.in. Google). Pliki cookie umożliwiają wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich wizyt na tej oraz innych witrynach internetowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje związane z Twoimi wizytami w tej oraz innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować. Polityka Prywatności Google dostępna jest na stronie http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

IV. Postanowienia Końcowe

§15

Polityka Prywatności stanowi integralną część regulaminu serwisu Trudo.pl. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki Prywatności.
Administrator ma prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania nowej wersji Polityki Prywatności na stronie Trudo.pl. Po zmianie Polityki Prywatności pojawi się w jej treści informacja o nowej dacie publikacji.

Brak akceptacji przez użytkownika nowej Polityki Prywatności oznacza brak akceptacji Regulaminu.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.