Terms and conditions
Due to the fact that Trodu.com is created by a Polish company, the applicable terms and conditions are in Polish language. Click here to read it in English translation.

Regulamin Trudo.pl (ostatnia aktualizacja 05.08.2012 r.)

 
Poprzez rozpoczęcie korzystania z serwisu Trudo.pl zgodnie z jego zasadami, jego użytkownik wyraża zgodę na warunki wymienione w niniejszym regulaminie.

I. Postanowienia ogólne


§1
Słownik terminów i pojęć

Użytkownik - Osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

Konto użytkownika - założone przez użytkownika konto w serwisie Trudo.pl i obejmujące m.in.: informacje na temat aktywności, zakupionych kredytów, informacje o stanie konta. Jedno konto użytkownika prowadzone jest dla jednego użytkownika;

Firma - Worldseo Business Centre z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy al. Żołnierza 19/4, identyfikująca się numerem NIP 854-211-64-99 REGON 320041764;

Serwis, Trudo - narzędzie internetowe dostępne pod adresem www.trudo.pl służące w szczególności prezentacji produktów i usług oferowanych przez sprzedawców aukcyjnych;

Pakiet kredytów - określona liczba kredytów zakupionych przez użytkownika w pakietach oferowanych przez serwis, aktywnych na koncie użytkownika;

Rejestracja - założenie konta użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego;

Przerwa techniczna - zamierzona lub niezamierzona przez firmę przerwa w działaniu serwisu dokonana w celu aktualizacji, zmiany, naprawy lub przywrócenia funkcjonalności Trudo.pl;

Osoba trzecia - każda osoba fizyczna nie będąca danym użytkownikiem, w tym małoletnia, ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo;

Umowa o usługi bezpłatne - umowa zawierana pomiędzy firmą a użytkownikiem, po pomyślnym zakończeniu procedury rejestracji, z chwilą aktywacji przez użytkownika konta;

Umowa zakupu pakietu kredytów - umowa zawierana pomiędzy firmą a użytkownikiem, po wykupieniu przez użytkownika wybranego pakietu kredytów, z chwilą pojawienia się kredytów na koncie użytkownika;

§2

Właścicielem serwisu Trudo.pl jest Worldseo Business Centre z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy al. Żołnierza 19/4, identyfikująca się numerem NIP 854-211-64-99 REGON 320041764 - firma odpowiada za wszelkie usługi bezpłatne dla użytkowników oraz zajmuje się marketingiem.

Za usługi zakupu kredytów, inne usługi płatne oraz kwestie obsługi technicznej serwisu jak i administrowania danymi osobowymi odpowiedzialna jest firma:

Visual Technologies z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Czeska 11c/3, identyfikująca się numerem NIP 8541944053 REGON 320104571;

§3

Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza także akceptację postanowień Polityki Prywatności.

§4

Portal Trudo.pl (zwany dalej: Trudo.pl) to internetowy serwis, który umożliwia swoim użytkownikom dostęp do wyselekcjonawanych ofert z popularnych serwisów aukcyjnych i/lub sklepów internetowych.

II. Prawa oraz obowiązki użytkownika

§1

Rejestracja

Użytkownikami w rozumieniu niniejszego regulaminu są osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
W celu dokonania rejestracji, użytkownicy powinni wypełnić formularz rejestracyjny, podając następujące dane: adres e-mail, login oraz hasło. Firma Worldseo Business Centre ma prawo do zmiany formularza rejestracji bez zgody zarejestrowanych użytkowników. Po rejestracji, jeśli użytkownik chce otrzymywać powiadomienia na SMS, powinien podać również swój nr telefonu.
W celu dokonania rejestracji użytkownik wybiera nazwę użytkownika. Niniejsza nazwa nie może naruszać praw osób trzecich ani zawierać treści niezgodnych z prawem, z regulaminem lub też powszechnie uznawanych za obraźliwe. Jeżeli nazwa użytkownika zostanie uznana za niezgodną z obecną polityką prywatności lub też złamie zasady regulaminu, zostanie automatycznie zmieniona na inną. Użytkownik jeżeli nie wyrazi zgody na posługiwanie się zmienioną nazwą jego konto zostanie wyłączone i dostęp do serwisu zablokowany.
Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła do konta w serwie oraz ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz firmy Worldseo Business Centre za wszelkie działania lub zaniechania związane z korzystaniem ze swojego konta.

§2

Zastrzegamy sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych użytkowników w trakcie oraz po zakończeniu procesu rejestracji. Informujemy, iż pozytywne zakończenie procesu rejestracji, może być powiązane z brakiem wątpliwości co do powyższych danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które podają w ramach swoich kont użytkownicy serwisu.

§3

Pozytywne zakończenie procesu rejestracji skutkuje przesłaniem potwierdzenia na adres e-mail, podany przez użytkownika podczas rejestracji. Potwierdzenie zawiera link, którym użytkownik dokonuje aktywacji swojego konta.

§4

Aktywacja przez użytkownika określonego powyżej potwierdzenia oznacza, iż pomiędzy Worldseo Business Centre oraz użytkownikiem została zawarta umowa o usługi bezpłatne świadczona w ramach serwisu, zgodnie z postanowieniami oraz warunkami niniejszego regulaminu.

§5

W przypadku zmiany danych określonych w §3 niniejszego regulaminu oraz §7 w Polityce Prywatności użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej ich aktualizacji.

§6

Użytkownik ma prawo do posiadania tylko jednego konta. Użytkownik nie ma prawa ani do odpłatnego ani do nieodpłatnego odstąpienia osobie trzeciej ani do zmiany swojej nazwy użytkownika podanej w trakcie procesu rejestracji.

§7

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy o usługi bezpłatne w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Użytkownik może odstąpić od umowy jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
a. Użytkownik od momentu zawarcia umowy nie skorzystał z żadnej usługi oferowanej przez Trudo.pl
b. Złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej, wysyłając je na adres email kontakt@trudo.pl z adresu z którego nastąpiło założenie konta.

§8

Użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy o usługi bezpłatne, w każdym czasie, w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zakupu kredytów lub skutecznego rozwiązania umowy zakupu kredytów lub skutecznego odstąpienia od umowy własności. Poprzez skuteczne odstąpienie od: umowy o usługi bezpłatne rozumiane jest odstąpienie przy spełnieniu warunków z §7;

§9

Zabrania się korzystania z programów automatyzujących pobieranie zawartości bez zgody Serwisu. Użytkownik może korzystać z Serwisu tylko poprzez przeglądarkę internetową, w sposób który nie będzie powodował przeciążenia łączy. Nie można kopiować, reprodukować lub modyfikować danych zamieszczonych w Serwisie. Możemy zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia, a użytkownik nie może z tego powodu wnosić roszczeń.

§10

Użytkownikom udostępniamy system komentarzy oraz oceny produktu lub usługi. Komentarzem Użytkownika jest jakakolwiek aktywność, treść i ocena zamieszczona przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności opinia na temat produktów, usług i sprzedających oraz wyrażanie swoją aktywnością zainteresowania sprzedającymi, produktami i usługami. Publikowane komentarze i oceny są subiektywnymi opiniami Użytkowników, za które Serwis nie ponosi odpowiedzialności. Komentarze nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych, nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii czy konfliktów między narodami, a także treści o charakterze reklamowym, danych kontaktowych i osobowych Użytkowników lub innych osób. Użytkownik nie może w porozumieniu z innymi Użytkownikami wpływać sztucznie na wyniki rankingu. Użytkownik oświadcza, że jego komentarze nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich oraz ponosi pełną odpowiedzialność za swoje wypowiedzi. Serwis ma prawo usunąć lub edytować komentarz w szczególności, gdy narusza on zasady niniejszego regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, prawa własności intelektualnej, tajemnice handlowe, świadomie wprowadza w błąd, gdy treść zawiera znaki powodujące nieczytelność Serwisu. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Firmę wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie, a w szczególności jego komentarzy i ocen na temat produktów, usług, sprzedawców oraz realizacji transakcji.

III. Powiadomienia SMS

§1

Trudo.pl umożliwia swoim użytkownikom powiadomianie SMS o ukazaniu się ofert publikowanych na stronach serwisu wg podanych przez Użytkownika kryteriów.

§2

Rozpoczęcie powiadaniania SMS na Trudo.pl rozpoczyna się od ustalenia kryteriów powiadomień przez Użytkownika.

§3

Użytkownik może przystąpić do wielu rodzajów powiadomień wg różnych kryteriów. Każdorazowe powiadomienie poprzez kanał SMS kosztuje jeden punkt kredytowy.

§4

Czas trwania powiadomień trwa do chwili wyłączenia powiadomienia przez Użytkownika lub wyczerpania się punktów kredytowych.

§5

Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania się z powiadomienia poprzez jego usunięcie, lecz usunięcie powiadomienia które spowodowało wysłanie wiadomości SMS a tym samym odjęcie punktu kredytowego nie powoduje zwrotu tego punktu kredytowego.

§6

Użytkownik może przystąpić do liczby powiadomień w ograniczonym zakresie wybranych przez siebie kryteriów. Łączny możliwy zakres kryteriów powiadomień jest stale widoczny w zakładce "Powiadomienia SMS" dostępnej w serwisie.

IV. Pakiety kredytów SMS

§1

Prawo powiadomień na SMS z funkcją wysyłania SMSa o znalezionych ofertach przysługuje użytkownikowi, który wykupił pakiet kredytów. Pomyślne wykupienie pakietu kredytów oznacza pojawienie się określonej ilości kredytów na koncie danego użytkownika.
Wraz z chwilą pojawienia się kredytów na koncie użytkownika dochodzi do zawarcia umowy zakupu Pakietu Kredytów pomiędzy użytkownikiem a firmą Visual Technologies.
Użytkownik na bieżąco w swoim koncie w zakładce "Powiadomienia SMS" widzi podsumowanie jakie Pakiety Kredytów i kiedy zostały przez niego zakupione.
Wykorzystane kredyty na wysłanie wiadomości SMS nie mogą być w żadnym czasie ani w żadnej formie przenoszone pomiędzy wykupionymi pakietami Kredytów.

§2

Użytkownik może dokonać płatności za Pakiet Kredytów przy użyciu karty kredytowej, przelewem bankowym. Płatności będą także mogły być dokonywane w innych formach, które zaoferuje swoim użytkownikom serwis, a o których zawsze będzie informować na swoich stronach.

§3

Firma Visual Technologies umożliwia swoim użytkownikom nabycie Pakietów Kredytów o różnej wartości.

§4

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu zakupionego Pakietu Kredytów, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w punkcie 6. §2.

§5

Wykorzystane przez użytkownika kredyty na wysłanie wiadomości SMS są usuwane z jego konta automatycznie z odpowiedniego pakietu Kredytów. Kredyty niewykorzystane tracą swoją ważność i są usuwane z serwisu po 6 miesiąch od momentu zakupu.

V. Reklamacja

§1

Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji, gdy usługi określone w niniejszym regulaminie i świadczone przez firmę, są niezgodne z postanowieniami regulaminu. Reklamacja powinna zostać złożona na piśmie drogą elektroniczną przesłana na adres kontaktowy podany w dziale "Kontakt" lub "O nas" w serwisie.

§2

Ze względu na automatyczny algorytm selekcji nie udzielamy gwarancji na zawsze idealnie trafne wyselekcjonowanie ofert wg zadanych kryteriów. Wszelkie roszczenia z tytułu nietrafnego wg Użytkownika wyselekcjonowania ofert nie mogą być podstawą do reklamacji.

VI. Odstąpienie od Umowy

§1

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu pakietu kredytów bez podania przyczyny odstąpienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, w przypadku niewykorzystania żadnego z zakupionych - w ramach danego Pakietu Kredytów - Kredytów. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia w terminie określonym w pkt 1 stosownego oświadczenia w formie pisemnej (e-mail, list). Nadesłany list pocztą elektroniczną musi być wysłany z adresu e-mail podanego przy procesie rejestracji użytkownika.

§2

Użytkownik ma prawo rozwiązania umowy zakupu Pakietu Kredytów w zakresie kredytów niewykorzystanych, w każdym czasie, pod warunkiem, że użytkownik ma uregulowane wszelkie zobowiązania względem Visual Technologies.
Rozwiązanie umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnej (e-mail, list). Nadesłany list pocztą elektroniczną musi być wysłany z adresu e-mail podanego przy procesie rejestracji użytkownika.

VII. Płatności

§1

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

VIII. Odpowiedzialność

§1

Nie ponosimy odpowiedzialności za awarie techniczne powstałe w z przyczyn od Trudo.pl niezależnych (w szczególności za przerwy w dostawie prądu) lub wskutek siły wyższej. Przez siłą wyższą należy rozumieć zdarzenie niezależne od Trudo.pl, w szczególności: ataki DDOS, włamania, wojna, pożar, powódź, zamach terrorystyczny, trzęsienie ziemi, strajki, gradobicie, choroba lub śmierć programisty serwisu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za działania użytkowników niezgodne z prawem, niniejszym regulaminem, polityką prywatności.

W przypadku wystąpienia awarii technicznej, o której mowa w pkt 1 stosowny komunikat zostanie umieszczony na stronach serwisu.
Przypadki wykorzystania przez użytkownika kredytów na wysłanie SMS w trakcie awarii technicznej, równoznaczne ze zignorowaniem komunikatu, o którym mowa w ust. 3, skutkować będą odmową zwrócenia wykorzystanych w tym czasie kredytów.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje prezentowane na stronie były przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie możemy tego w pełni zagwarantować. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności, odwiedzający powinien przejść do witryny internetowej, z której dana oferta pochodzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości odwiedzający powinien kontaktować się bezpośrednio ze sprzedającym w miejscu, z którego dana oferta pochodzi. Zastrzegamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie pomiędzy informacją prezentowaną w Trudo i na stronie docelowej faktycznego sprzedawcy.

Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosił roszczeń związanych z korzystaniem z niego, w szczególności dotyczących nieprawidłowych cen produktów prezentowanych w serwisie, informacji na temat cech produktów, błędnej identyfikacji sprzedawanych towarów, oraz nieprawidłowego przypisania fotografii i wszelkich materiałów audiowizualnych.

Transakcja kupna odbywa się na warunkach określonych przez sprzedającego oraz na warunkach platformy z której sprzedający korzysta. Nie odpowiadamy za treść ofert prezentowanych przez sprzedających, a także za przebieg ewentualnych transakcji kupna, w szczególności nie odpowiadamy za zgodność wykonania umowy związanej z informacją prezentowaną w Trudo, z tytułu realizacji zamówienia złożonego u sprzedającego, jak i z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, nie wykonania czy też nienależytego wykonania przez sprzedającego obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy sprzedaży lub przepisów prawa, za jakość, bezpieczeństwo, legalność produktów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w Trudo oraz zdolność sprzedających do ich sprzedaży.

IX. Usuwanie, blokowanie konta Użytkownika

§1

Zastrzegamy sobie prawo do usuwania kont użytkowników naruszających w rażący sposób którykolwiek z warunków niniejszego regulaminu lub polityki prywatności serwisu. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub modyfikacji niezgodnych z prawem lub/i wulgarnych, mających negatywny wpływ na wizerunek serwisu Trudo.pl, obraźliwych, nawołujących do nienawiści, nie na temat ofert komentarzy użytkowników naruszających w rażący sposób którykolwiek z warunków niniejszego regulaminu lub polityki prywatności serwisu.

§2

Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania konta użytkownika, który działa na szkodę serwisu lub osób trzecich, jak również którego działania są sprzeczne z zasadami prawidłowego korzystania z Trudo.pl, w szczególności gdy:
Użytkownik podał przy rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane;
Użytkownik bierze udział w użytkowaniu Trudo.pl przy użyciu narzędzi innych niż przeglądarka internetowa lub połączył ją z nieautoryzowanym programem, skryptem, debuggerem, snifferem, scrapperem;
Użytkownik odmówił współpracy z firmą przy weryfikacji danych.
Czas zablokowania konta użytkownika uzależniony jest od weryfikacji m.in. danej szkody, celowości działania użytkownika.

X Postanowienia końcowe

§1

Niniejszy regulamin wchodzi w życie od momentu jego opublikowania na stronie serwisu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie, o czym poinformujemy użytkowników drogą e-mailową. Zmiany obowiązują z upływem 3 dni od czasu opublikowania nowej wersji regulaminu na stronie serwisu.
Brak akceptacji przez użytkownika nowego regulaminu oznacza odstąpienie przez niego od umowy o usługi bezpłatne, i - jeżeli użytkownika taka wiąże - rozwiązanie umowy zakupu pakietu Kredytów.